สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

 

ร่วมกิจกรรมคาราวานนิเทศ สำนักงานเขตฯ พบเพื่อนครู
คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสะแกพิทยาคม
ร่วมกิจกรรมคาราวานนิเทศ สำนักงานเขตฯ พบเพื่อนครู
และ ผอ.สุรพล ศรีภักดี รับนโยบายจาก ผอ.เขต


18 มิถุนายน 2556

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2556
โรงเรียนสะแกพิทยาคมได้มอบทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียนเรียนดี ทุนเพชรสะแกพิทย์
เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาแก่นักเรียน


17 มิถุนายน 2556

โครงการพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรม
กล่อมเกลาจิตใจนักเรียนให้สะอาดบริสุทธิ์
โดยเชิญวิทยากรนอกมาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน


14-16 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสะแกพิทยาคมประกอบพิธีไหว้ครู
เพื่อสร้างจิตสำนึกความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณครู


13 มิถุนายน 2556

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสะแกพิทยาคมจัดกิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจวิธีการใช้สิทธิ์ลงคะแนน


7 มิถุนายน 2556

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยนำนักเรียนโรงรียนสะแกพิทยาคมทำบุญและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา


23 พฤษภาคม 2556

กิจกรรมปฐมนิเทศ ภาคเรียน 1/2556
โรงเรียนสะแกพิทยาคมจัดพิธีปฐมนิเทศเพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครูในโรงเรียน


14 พฤษภาคม 2556

แนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนสะแกพิทยาคมนำคณะครูและนักเรียน ออกให้ความรู้แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ


4-13 กุมภาพันธ์ 2556

ศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสะแกพิทยาคมนำนักเรียนชั้น ม.ปลาย ศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
ณ โรงเรียนมีชัยพัฒนา (ลำปลายมาศ) อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

25 มกราคม 2556
ผอ.กิตติ บุญเชิด ให้เกียรติเยี่ยมโรงเรียน
โรงเรียนสะแกพิทยาคมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่าน ผอ.กิตติ บุญเชิดเดินทางมาเยี่ยมโรงเรียน โดยได้กล่าวถึงการพัฒนา O-NET แก่นักเรียนและคณะครู พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมห้องเรียนและสถานที่ต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน


25 มกราคม 2556
กิจกรรมติวเข้มพิชิต O-NET ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนสะแกพิทยาคมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ O-NET ให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม. 6 โดยความร่วมมือคณะครูทุกคน


21 ม.ค. - 8 ก.พ. 2556
วันครู ประจำปี 2555
คณะครูโรงเรียนสะแกพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนบ้านสตึก โดยโอกาสนี้โรงเรียนเข้ารับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง 2554


16 มกราคม 2556

ผ้าป่าเติมฝันให้น้องเรา โดยศิษย์เก่า สก.พ. ครั้งที่ 1
คณะศิษย์เก่าของโรงเรียนสะแกพิทยาคม พร้อมใจกันสร้างกองผ้าป่าเพื่อโรงเรียน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างครูและศิษย์ คล้ายงานคืนสู่เหย้า


31 ธันวาคม 2555

วันคริสมาสต์ โรงเรียนสะแกพิทยาคม
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ขึ้น เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 โดยมีการประกวดมิสอาเซียน แสดงละครภาษาอังกฤษ เรื่อง ซินเดอเรลล่า และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย


25 ธันวาคม 2555

ฝึกซ้อมก่อนแข่งทักษะ
โรงเรียนสะแกพิทยาคมได้ทำการฝึกซ้อมนักเรียน ที่เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะทางวิชาการในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมุ่งมั่น และตั้งใจเพื่อจะได้ทำชื่อเสียงของโรงเรียนสะแกพิทยาคมให้เป็นที่รู้จักใน สพม. 32

ตุลาคม 2555

ห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนสะแกพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจจากนักเรียนในการเข้าใช้ห้องสมุด โดยได้มีกิจกรรม ประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ หนังสือเล่มเล็ก สมุดจิ๋ว เป็นต้น

ตุลาคม 2555
โรงเรียนสะแกพิทยาคมได้จัด ค่ายธรรมมะพุทธชยันตี เพื่อร่วมปลูกผังจิตสำนึกในการเป็นพุทธศาสนิกชน และร่วมกิจกรรม 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

24-25 กันยายน 2555
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก คณะอนุกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นิเทศการศึกษา

19 กันยายน 2555
ฝ่ายวิชาการจัดประชุม ติดตามผลติด มส ของนักเรียน โดยเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหา และมีผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

12 กันยายน 2555
นายสุรพล ศรีภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกพิทยาคม เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระ โดยมีคณะครูเข้าร่วมอย่าพร้อมเพรียง ซึ่งการลงนามครั้งนี้มีสักขีพยานเป็นนักเรียนโรงเรียนสะแกพิทยาคมทุกคน

17 กันยายน 2555