สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

 
ร่วมงานกีฬาเทศบาลตำบลสะแก
บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสะแกพิทยาคม
ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา ซึ่งจัดโดยเทศบาล
ตำบลสะแก โดยนักเรียนโรงเรียนสะแกพิทยาคม
ได้เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด และร่วมในพิธีเปิด
การแข่งขัน


11 มกราคม 2559
Pre O-NET 2558
นักเรียน ม.3 และ ม.6 เข้ารับการทดสอบ
Pre O-NET ประจำปีการศึกษา 2558
เพื่อเป็นการฝึกซ้อมก่อนการสอบจริง

19 มกราคม 2559
ตรวจสุขภาพ-วัดรอบเอว
เจ้าหน้าที่จากสาธารสุข ต.สะแก เข้ามาตรวจสุขภาพ
วัดรอบเอวแก่นักเรียนและคณะครู


30 ธันวาคม 2558
ประชุมกรรมการสถานศึกษา (2/2558)
โรงเรียนสะแกพิทยาคมจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 2/2558 เพื่อแสดงผลการดำเนินงาน
ของโรงเรียน และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ


8 มกราคม 2559
แนะแนวการศึกษาต่อ 2559
ครูและนักเรียนฝ่ายแนะแนวการศึกษา
จัดบริการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ เพื่อให้ข้อมูลอันประโยชน์
สำหรับการศึกษาต่อ


19-25 มกราคม 2559
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 2558
โรงเรียนสะแกพิทยาคมนำนักเรียนลูกเสือ-เนตรนารี
ทำกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายจิระนนท์ จ.สุรินทร์
โดยมีวิทยากรมืออาชีพให้ความรู้และสร้าง
ความสนุกสนานให้กับนักเรียน


23-24 มกราคม 2559
นักศึกษาฝึกประสบการณ์รับการนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รับการนิเทศจากส่วนกลาง เพื่อปรับปรุงข้อด้อย
เสริมจุดเด่น เพื่อใช้ในการพัฒนาวิชาชีพต่อไป


12 มกราคม 2559
วันคริสมาสต์ 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ เพื่อให้นักเรียน
เข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมต่างชาติ


25 ธันวาคม 2558
กีฬามัธยมเกมส์ 2558
โรงเรียนสะแกพิทยาคมนำบุคลากรและนักเรียน
เข้าร่วมเดินพาเหรด ในพิธีเปิดงานกีฬามัธยม
ลุ่มน้ำมูลเกมส์ 2558 โดยมีการจัดริ้วขบวนอย่าง
สวยงาม ได้รับความสนใจจากประชาชนสองฝั่งถนน
เป็นจำนวนมาก


23 ธันวาคม 2558
แข่งทักษะระดับภาค 2558
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสะแกพิทยาคม
เดินทางเพื่อร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดสุรินทร์

7-9 ธันวาคม 2558
ร่วมเดินเทิดพระเกียรติในวันพ่อ 2558
บุคลากรโรงเรียนสะแกพิทยาคม
ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อในช่วงเช้า
ณ หอประชุมอำเภอสตึก
และร่วมเดินเทิดพระเกียรติพร้อมจุดเทียน
ถวายพระพรในตอนเย็น


5 ธันวาคม 2558
กิจกรรมวันพ่อ 2558
โรงเรียนสะแกพิทยาคมจัดกิจกรรมวันพ่อ
โดยมีการตักบาตรและทำพิธีถวายพระพร


4 ธันวาคม 2558
ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาจังหวัด
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเป็นตัวแทนจัดขบวนพาเหรด
เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬามัธยมบุรีรัมย์เกมส์
ปี 2558


1 ธันวาคม 2558
วัยใสปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนสะแกพิทยาคม
จัดกิจกรรมวัยใสปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
โดยเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียน


30 พฤศจิกายน 2558
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2558
คณะลูกเสือ-เนตรนารี และผู้กำกับลูกเสือ
จัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6
ณ หอประชุม โรงเรียนสะแกพิทยาคม


25 พฤศจิกายน 2558
แข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสตึก 2558
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสะแกพิทยาคม
นำนักเรียนร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสตึก
ประจำปี 2558 โดยโรงเรียนสะแกพิทยาคมได้ส่งนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการ


16 พฤศจิกายน 2558
ประชุมผู้ปกครอง 2/58
โรงเรียนสะแกพิทยาคมเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม
เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการศึกษาของนักเรียน
และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของทางโรงเรียนให้เข้าใจตรงกัน


5 พฤศจิกายน 2558
ประชุมลดเวลาเรียน
นายโสธร บุญเลิศ (รอง ผอ.สพม.32) และคณะศึกษานิเทศก์
นำทีมมาให้ความรู้เกี่ยวกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ให้แก่บุคลากรโรงเรียนสะแกพิทยาคม


28 ตุลาคม 2558
กีฬาพะยอมเกมส์ 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "พะยอมเกมส์ 2558"
เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำคัญ
ของการออกกำลังกาย และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์


2 ตุลาคม 2558
รับการประเมิน 1/58
โรงเรียนสะแกพิทยาคมรับการประเมินภายใน
จากคณะกรรมการ โดยเป็นการประเมินอย่างเข้มข้น
มีการสังเกตการจัดการเรียนรู้ และแนะนำการพัฒนา
การดำเนินงานโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


26 สิงหาคม 2558