สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

 
ครูอรณิชาประเมิน คศ.3
คุณครูอรณิชา บุญยืด คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ รับการประเมินวิทยฐานะเพื่อเลื่อนเป็น
ชำนาญการพิเศษ ในด้านที่ 1 และ 2


31 พฤษภาคม 2559
เลือกประธานนักเรียน 2559
ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภา
นักเรียนขึ้น ให้นักเรียนทุกคนรู้จักการใช้สิทธิของตน


27 พฤษภาคม 2559
ประเมินระบบดูแลฯ (สหวิทยาเขตสตึก)
โรงเรียนสะแกพิทยาคมรับการประเมินระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
ในระดับสหวิทยาเขตสตึก เพื่อเป็นตัวแทนเข้าสู่
ระดับจังหวัด


25 พฤษภาคม 2559
วิสาขบูชา 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
นำนักเรียนทำกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา


19 พฤษภาคม 2559
ไหว้พระรับเปิดเทอม 2559
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสะแกพิทยาคมร่วมใจกัน
ไหว้พระพุทธรูปและศาลประจำโรงเรียน เพื่อความเป็น
สิริมงคลต้อนรับวันเปิดเทอม


16 พฤษภาคม 2559
ค่ายปรับพื้นฐาน 2559
นักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 เข้าค่ายปรับพื้นฐาน
เพื่อรู้จักกับเพื่อนใหม่ และปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษา


12-13 พฤษภาคม 2559
ประชุมผู้ปกครอง 1/2559
โรงเรียนสะแกพิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครอง
เนื่องในวันเปิดภาคเรียนใหม่ 1/2559


11 พฤษภาคม 2559
ผ้าป่าโรงเรียน
โรงเรียนสะแกพิทยาคมจัดงานผ้าป่าสามัคคีครบรอบ 22 ปี
โรงเรียนสะแกพิทยาคม โดยมีบรรยากาศสนุกสนาน
และอบอุ่น คล้ายงานคืนสู่เหย้าของศิษย์เก่าทุกคน


14 เมษายน 2559
พัฒนาบุคลากร จ.ระยอง
บุคลากรโรงเรียนสะแกพิทยาคมจัดกิจกรรมพัฒนา
บุคลากร โดยการศึกษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ได้แก่ ระบบนิเวศน้ำตกพลิ้ว ระบบนิเวศป่าชายเลน
อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี และระบบนิเวศทางทะเล
หาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง


26-27 มีนาคม 2559
ดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช
คณะครูโรงเรียนสะแกพิทยาคมนำทีมโดย
ผอ.ธัชเวชช์ เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


24 มีนาคม 2559
โครงการห้องเรียนพิเศษ
นักเรียนจากห้องเรียนพิเศษโรงเรียนสะแกพิทยาคม
เข้าเยี่ยมชมสนามกีฬาไอโมบาย วนอุทยานเขากระโดง
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของบุรีรัมย์


14 มีนาคม 2559
ปัจฉิมนิเทศ 2558
โรงเรียนสะแกพิทยาคมจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ
ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่นักเรียน
ที่จบชั้น ม.3 และ ม.6


11 มีนาคม 2559
พี่ๆ สอนน้องสืบสานผ้าไทย
คณะนักศึกษา ชมรมสิ่งทออาสา ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
จัดกิจกรรมให้ความรู้แก้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เกี่ยวกับการออกแบบลายผ้า การมัดย้อมผ้า การออกแบบชุด
ซึ่งบรรยากาศกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน


26 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมคัดเลือกหนังสือ ปีการศึกษา 2559
คณะกรรมการภาคึ 4 ฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้เข้าประชุมเพื่อคัดเลือกหนังสือเรียนสำหรับ
ใช้ในปีการศึกษา 2559


25 กุมภาพันธ์ 2559
ครูวรรณภาประเมิน คศ.2
นางสาววรรณภา นาคงาม คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
ชำนาญการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


24 กุมภาพันธ์ 2559
วันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2558
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
นำนักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6
โรงเรียนสะแกพิทยาคมทำกิจกรรมทำบุญและ
เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา และร่วมกันบำเพ็ญ
ประโยชน์หลังจากเสร็จกิจกรรม


19 กุมภาพันธ์ 2559
ร่วมงาน Open House โรงเรียนสตึก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม
OPEN HOUSE ตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนสตึก
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนต่างโรงเรียน


12 กุมภาพันธ์ 2559
ประเมินภายใน 2/2558
บุคลากรโรงเรียนสะแกพิทยาคม
เข้ารับการประเมินภายในจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
โดยในภาคเรียนนี้มีจุดเน้นที่โครงการ Zero Waste
และการปรับปรุงห้องน้ำภายในโรงเรียน


10 กุมภาพันธ์ 2559
ต้อนรับคุณครูนริศราพร
โรงเรียนสะแกพิทยาคมให้การต้อนรับ
คุณครูนริศราพร กุมาลี คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์คนใหม่ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนบ้านกระสัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์


5 กุมภาพันธ์ 2559