ค่ายดูนก
นักเรียนโรงเรียนสะแกพิทยาคมร่วมกิจกรรมเข้าค่ายชมนก-ดูดาว
โดยได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้กุดซิน ดูระบบนิเวศต่างๆ


18 มกราคม 2560
ผ้าป่าโรงอาหาร
คณะศิษย์เก่าโรงเรียนสะแกพิทยาคม รุ่นที่ 2 จัดกองผ้าป่าเพื่อสร้างโรงอาหารใหม่
ให้แก่โรงเรียน ท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะครู


1 มกราคม 2560
กิจกรรมคริสมาสต์ 2559
โรงเรียนสะแกพิทยาคมจัดกิจกรรมวันคริสมาสต์
และปีใหม่ 2560 ให้กับนักเรียนโดยมีพิธีตักบาตร
ในตอนเช้า และเป็นกิจกรรมฉลองร่วมกัน


30 ธันวาคม 2559
ค่ายพลังเยาวชน พลังแผ่นดิน
โรงเรียนสะแกพิทยาคมจัดอบรมพลังเยาวชน พลังแผ่นดิน
แก่นักเรียนเพื่อตอบรับนโยบายประเทศไทย 4.0
โดยวิทยากรผู้ทรงความรู้


1 ธันวาคม 2559
รวมพลังถวายความภักดี
โรงเรียนสะแกพิทยาคมจัดกิจกรรม
รวมพลังแห่งความภักดีเพื่อแสดงความจงรักภักดี
และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 89 พรรษา


22 พฤศจิกายน 2559
พิธีถวายความอาลัย
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสะแกพิทยาคม
ร่วมพิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย


4 พฤศจิกายน 2559
กีฬาภายใน
โรงเรียนสะแกพิทยาคมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
เพื่อสร้างเสริมนิสัยรักสุขภาพและรู้จักการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียน


14-16 กันยายน 2559
ประเมินภายใน 1/2559
โรงเรียนสะแกพิทยาคมรับการประเมินภายใน
ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


5 กันยายน 2559
โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ
โรงเรียนสะแกพิทยาคมจัดอบรมโรงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพื่อการมีงานทำ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


13 กันยายน 2559
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และ OPEN HOUSE
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์


22-29 สิงหาคม 2559
กิจกรรมส่งเสริมการลงประชามติ
โรงเรียนสะแกพิทยาคมจัดกิจกรรมส่งเสริม
การไปใช้สิทธิลงประชามติให้นักเรียนได้
ตระหนักถึงความสำคัญของประชาธิปไตย


3 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2559
ค่ายชมนก-ดูดาว
นักเรียนโรงเรียนสะแกพิทยาคมร่วมกิจกรรมเข้าค่ายชมนก-ดูดาว
ณ โรงเรียนบ้านโคกเมือง โดยได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้กุดซิน
ดูระบบนิเวศต่างๆ


18-19 สิงหาคม 2559
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง (ระดับภาค)
โรงเรียนสะแกพิทยาคมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP : Best Practice)
จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


17 สิงหาคม 2559
สัปดาห์อาเซียน 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแข่งขัน
ตอบปัญหาอาเซียน วาดภาพ หนังสือเล่มเล็ก
และมีการแสดงจากคุณครูฝึกประสบการณ์


11 สิงหาคม 2559
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559
โรงเรียนสะแกพิทยาคมจัดกิจกรรมวันแม่
โดยมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นและลูกกตัญญู
เพื่อสร้างกำลังใจในการอบรมสั่งสอนบุตร
และบุคลากรได้เข้าร่วมพิธีในตอนเช้าและตอนเย็น


11 สิงหาคม 2559
ทัศนศึกษาหมู่บ้านช้าง
กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์
นำนักเรียนศึกษาเกี่ยวกับช้าง
ณ หมู่บ้านช้าง จ.สุรินทร์


3-5 สิงหาคม 2559
โครงการลูกเสือ-เนตรนารีต้ายภัยยาเสพติด
ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนสะแกพิทยาคม
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือ
ต่อต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนสตึก


30-31 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมส่งเสริมการลงประชามติ
โรงเรียนสะแกพิทยาคมจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการไปใช้สิทธิลงประชามติ
ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของประชาธิปไตย


3 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2559