::: วิสัยทัศน์ (Vision) :::

โรงเรียนสะแกพิทยาคมจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม และบริหารการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

::: พันธกิจ (mission) :::

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งตอบสนองตามความต้องการของชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก
3. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมภิบาล
เน้นการมีส่วนร่วมและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
และเต็มศักยภาพ
6. มีส่วนร่วมกับชุมชนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้
ให้เข้มแข็ง

::: เป้าประสงค์ (Goals) :::

ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมเต็มตามศักยภาพมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 
Technology
บทความเทคโนโลยีการศึกษา
e-Learning
Graphics & Multimedia
OpenSource & Freeware
ซอฟต์แวร์แนะนำ
เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ
ข่าวการศึกษา
คุณครูควรรู้ไว้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปศึกษาและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ความรู้ทั่วไป
การวิจัยทางการศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32